Gönderen Konu: Atatürk'ten Vecizeler  (Okunma sayısı 4453 defa)

Çevrimdışı E-Okul

  • KURUCU
  • Deneyimli Üye
  • *****
  • İleti: 644
Atatürk'ten Vecizeler
« : 29 Mayıs 2008, 16:11:57 »

# Ne mutlu Türk’üm diyene!
# Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
# Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
# Büyük komutanları büyük milletler yetiştirir.
# Her devirde en büyük makam, çalışkanlara has olmalıdır.
# Bu millete hizmet eden onun efendisi olmalıdır.
# Gerçekten milletinin bağrında serbest bir fert olmak kadar dünyada bahtiyarlık yoktur.
# Genç fikirler demek, gerçek fikirler demektir.
# Uygulayan, yapan; karar verenden her zaman kuvvetlidir.
# Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
# Sonsuz bir hürriyet düşünülemez; hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.
# Millî ülküye tam bir iman ve onun gereklerini tereddütsüz yerine getirmenin sonucu elbette başarıdır.
# Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak konumundan yüksek bir davranışa uygunluk kazanamaz.
# Türk demek, dil demektir. Milletin çok belirgin vasıflarından birisi dildir. “Türk milletindenim.” diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk halkına, cemiyetine bağlılığını iddia ederse, buna inanmak zordur.
# Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen gerçek insanı şaşırtacak bir nitelik alır.
# Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
# Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz.
# Her türlü başarının, her çeşit kuvvetin, varlığın kaynağının milletin kendisi olduğuna inancım tamdır.
# Millî hâkimiyet, milletin namusudur, haysiyetidir, şerefidir.
# Bu milletin evlâtlarının fedakârlıkları, kahramanlıkları için ölçü bulunmaz.
# Bir toplulukta hak sahibi olmak, herkesin bir iş görmesi esasına dayanacaktır.
# Biz doğrudan doğruya milleti severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.
# Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.
# Sağlam ve gürbüz nesil Türkiye’nin mayasıdır.
# İçtimaî hayatın membaı, asrî aile hayatıdır.
# Öğretmenler! Cumhuriyetin başarısı, sizin başarınız olacaktır.
# Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır.
# Bir millet, sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz.
# Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.
# Okul genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memleket muhabbeti, şeref-i istiklâli öğretir.
# Bir milletin yaşayabilmesi için, hürriyet ve istiklâline sahip olması gerekir.
# Bir millet, sımsıkı birbirine bağlı oldukça yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.
# İstiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.
# Yeni Türkiye’nin temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır.
# Tam istiklâl, ancak ekonomik istiklâlle olur.
# Medeniyet zirvesinin merdiveni sanattır.
# Sanatçı, cemiyette uzun çalışmalardan, gayretlerden sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.
# Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, göklere yükselmeye lâyıksın.
# Beni Türk tabiplerine emanet ediniz.
# Hürriyetin de eşitliğin de adaletin de tek dayanak noktası hâkimiyettir.
# Millî ekonomimizin temeli ziraattır.
# En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.
# Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk şiir ve edebiyatı, bütün bedaiyiyle inkişaf eder.
# Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.
# Herkesin kendine göre bir zevki vardır: Kimi bahçe ile uğraşmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister; kimi de adam yetiştirmekten hoşlanır.
# Türkiye’nin gerçek efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.
# Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından bir kopmuş demektir.
# Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.
# Ormansız bir yurt vatan değildir.
# Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Çevrenizi öyle ağaçlandırınız ki, kör bir insan bile yeşillikler arasında olduğunu fark etsin.
# Dinî düşünce ve inançlara saygılı olmak, öteden beri tabiî ve umumî bir anlayıştır. Bunun aksini düşünmek için bir sebep yoktur.
# Bir millet büyükse, tarihini bilmekle daha da büyük olur.
# Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vücudundaki cevher-i asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin!
# Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.
# İslâm dini hürriyet-i efkâra maliktir.
# Bugün vatanımızda bir millî kudret varsa o cereyan, felâketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur.
# Basın milletin müşterek sesidir.
# Fikirler cebir ve şiddet, top ve tüfekle asla öldürülemez.
# Herkes mebus olabilir, vekil olabilir, hatta cumhur reisi de olabilir, fakat sanatkâr olamaz.
# Memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin düşmesidir.
# Millî Mücadele, şahsi hırstan değil, millî iradeden doğmuştur.
# Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça harp bir cinayettir.
# Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa tetabuk etmesi lâzımdır.
# Kadınlarımız, eğer milletin hakiki anası olmak isteniyorsa erkeklerimizden ziyade münevver ve faziletkâr olmaya çalışmalıdırlar.
# Türklerin vatan sevgisi ile dolu olan göğüsleri mel’un ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.
# Medenî olmayan insanlar, medenî olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
# Memleket işlerinde, millet işlerinde, hakiki işlerde hatıra, uhuvvete bakılmaz.
# Felâketler insanları, akılları başlarında milletleri daima azimkâr, ceyyit hamlelere sevk eder.
# Hükümet millettir ve millet hükümettir.
# Ehveni şer, şerlerin en muziridir.
# Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar.
# Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigâne olanları yakar, mahveder.
# Kılıç ve sapan: bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlûp oldu.
# Bizim dinimiz en makbul ve en tabiî bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur.
# Bir Türk dünyaya bedeldir.
# İlham ve kuvvet menbaı, milletin kendisidir.
# Maddi ve bilhassa manevi sükut, korku ile, aciz ile başlar.
# İçtimaî hayatın menbaı, asrî aile hayatıdır.
# Yaşamak için mücadele şarttır.
# Hakikati konuşmaktan korkmayınız.
# Mevcudiyeti milliyemize düşman olanlara dost olmayalım.
# Muharebede yağan mermi yağmuru, o yağmurdan ürkmeyenleri ürkenlerden daha az ıslatır.
# Hakimiyet verilmez alınır.
#  Millet işlerinde meşruiyet, ancak millî kararlara istinat etmekle, milletin temayülâtı umumiyesine tercüman olmakla hâsıldır.
# Millete efendilik yoktur, hâdimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
# Kat’i netice daima taarruzla alınır.
# Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kâfidir.
# Türklerin vatan sevgisi ile dolu olan göğüsleri, mel’un ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.
# Dünyanın her tarafında muallimler cemiyeti beşeriyenin en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
# Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hudutları ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin istiklâline, kendi mülküne ve an’anatı miliyesine düşman olan bütün anasırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Beynelmilel vaziyeti cihana göre, böyle bir cidalin istilzam eylediği anasırı ruhiye ile mücehhez olmayan fertlere hayat ve istiklâl yoktur.
# Millî mücadelelere şahsi hırs değil, millî mefkûre, millî izzeti nefis saik olmuştur.
# Genç fikirli demek, hakiki fikirli demektir.
# Zafer “Zafer benimdir.” diyebilenin, muvaffakiyet “Muvaffak olacağım.” diye başlayanın ve “Muvaffak oldum.” diyebilenindir.
EOkul.Gen.Tr